Norwegian


/1 Men for paskehoitiden, da Jesus visste at hans time var kommet da han 
skulde ga bort fra denne verden til Faderen, likesom han hadde elsket sine 
egne, som var i verden, sa elsket han dem inntil enden.
Og fra Jesus Kristus, det troverdige vidne, den forstefodte blandt de dode og 
herren over kongene pa jorden! Ham som elsker oss og har fridd oss fra vare 
snyder med sitt blod.
Fra det fjerne har Herren apenbaret sig for mig: Ja, med evig kjaerlighet har 
jeg elsket dig; derfor har jeg latt min miskunnhet mot dig vare ved.
For sa har Gud elsket verden at han gav sin Sonn, den enbarne, forat hver den 
som tror pa ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv.
Ingen har storre kjaerlighet enn denne at han setter sitt liv til for sine 
venner.
Men Gud viser sin kjaerlighet mot oss derved at Kristus dode for oss mens vi 
ennu var syndere.

/2 Men alt dette skjedde forat det skulde opfylles som er talt av Herren ved 
profeten, som sier: Se, en jomfru skal bli fruktsommelig og fode en sonn, og 
han skal kalles Immanuel, det er utlagt: Gud med oss.
Jesus sier til ham: Sa lang en tid har jeg vaert hos eder, og du kjenner mig 
ikke, Filip? Den som har sett mig, har sett Faderen; hvorledes kan du da si: 
Vis oss Faderen?.
Tror du ikke at jeg er i Faderen og Faderen i mig? De ord jeg sier til eder, 
taler jeg ikke av mig selv, men Faderen, som blir i mig, han gjor sine 
gjerninger.
I begynnelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud.
Og Ordet blev kjod og tok bolig iblandt oss, og vi sa hans herlighet, en 
herlighet som den en enbaren sonn har fra sin far, full av nade og sannhet.
Og som enhver ma bekjenne, stor er den gudsfryktens hemmelighet: Han som blev 
apenbaret i kjod, rettferdiggjort i and, sett av engler, forkynt iblandt 
flokeslag, trodd i verden, optatt i herlighet.

/3 Den som bekjenner at Jesus er Guds Sonn, i ham blir Gud, og han i Gud.
For et barn er oss fodt, en sonn er oss gitt, og herredommet er pa hans 
skulder, og han kalles under, radgiver, veldig Gud, evig fader, fredsfyrste.
Og engelen svarte henne: Den Hellige And skal komme over dig, og den Hoiestes 
kraft skal overskygge dig: derfor skal ogsa det hellige som fodes, kalles Guds 
Sonn.
Og se, det kom en rost fra himmelen, som sa: Dette er min Sonn, den elskede, i 
hvem jeg har velbehag.
Sier da I til ham som Faderen har helliget og endt til verden: Du spotter Gud, 
fordi jeg sa: Jeg er Guds Sonn?.
Mens han ennu talte, se, da kom det en lysende sky og overskygget dem, og se, 
det kom en rost ut av skyen, som sa: Dette er min Sonn, den elskede, i hvem 
jeg har velbehag; hor ham!.

/4 I kaller mig mester og herre, og I sier det med rette, for jeg er det.
Og han sa til dem: I er nedenfra, jeg er ovenfra; I er av denne verden, jeg er 
ikke av denne verden.
Jesus sa til dem: Sannelig, sannelig sier jeg eder: For Abraham blev til, er 
jeg.
Jesus sa da atter til dem: Sannelig, sannelig sier jeg eder: Jeg er doren til 
farene.
Jesus sa til henne: Jeg er opstandelsen og livet; den som tror pa mig, om han 
enn dor, skal han dog leve.
Jesus sa til dem: Jeg er livsens brod; den som kommer til mig, skal ikke 
hungre, og den som tror pa mig, skal aldri nogensinne torste.
Kvinnen sier til ham: Jeg vet at Messias kommer, det er utlagt: Kristus; nar 
han kommer, skal han forkynne oss alt.
Jesus sier til henne: Det er mig, jeg som taler med dig!.

/5 Og han bod at folket skulde sette sig ned i gresset, tok de fem brod og de 
to fisker, sa op mot himmelen og velsignet dem; og han brot brodene og gav dem 
til disiplene, og displene gav dem til folket.
Og de at alle og blev mette; og de tok op det som blev tilovers av stykkene, 
tolv kurver fulle.
Men de som hadde ett, var omkring fem tusen menn foruten kvinner og barn.
Men da han holdt op a tale, sa han til Simon: Legg ut pa dypet, og kast eders 
garn ut til en drett!.
Og Simon svarte ham: Mester! vi har strevet hele natten og ikke fatt noget; 
men pa ditt ord vil jeg kaste ut garnene.
Og de gjorde sa, og fanget en stor mengde fisk; og deres garn revnet.
Og se, to blinde satt ved veien, og da de horte at det var Jesus som gikk 
forbi, ropte de: Miskunn dig over oss, Herre, du Davids sonn!.
Da ynkedes Jesus inderlig og rorte ved deres oine; og straks fikk de sitt syn 
igjen, og de fulgte ham.

/6