Serbian


/1 Po proviqenyu Boga oca, svetinyom Duha dovedeniyem i posluxanye i
kroplyenye krvi Isusa Hrista: da vam se umnozhi blagodat i mir.
Ako priznayemo griyehe svoye, vyeran ye i pravedan da nam oprosti griyehe
naxe, i ojisti nas od svake kepravde.
Ako dakle ko ojisti sebe od ovoga, bikhe sud za jast, osvekhen, i potreban
domakhinu, pripravlyen za svako dobro diyelo.
Imayukhi dakle ovaka obekhanya, o lyubazni! da ojistimo sebe od svake
poganxtine tiyela i duha, i da tvorimo svetinyu i strahu Bozhiyemu.

/2 Yer Bogu tako omilye svyet da ye i sina svoyega yedinorodnoga dao, da niye
yedan koyi ga vyeruye ne pogine, nego ima zhivota vyejni.