Swedish


/1 Det som var fr†n begynnelsen, det vi hava h”rt, det vi med egna ”gon hava 
sett, det vi sk†dade och med egna h„nder togo p†, det f”rkunna vi: om livets 
Ord tala vi.
Ty livet uppenbarades, och vi hava sett det; och vi vittna d†rom och f”rkunna 
f”r eder livet, det eviga, som var hos Fadern och uppenbarades f”r oss.
Ja, det vi hava sett och h”rt, det f”rkunna vi ock f”r eder, p† det att ocks† 
I m†n hava gemenskap med oss; och vi hava v†r gemenskap med Fadern och med 
hans Son, Jesus Kristus.
Och vi skriva nu detta, f”r att v†r gl†dje skall bliva fullkomlig.
Och detta „r det budskap som vi hava h”rt fr†n honom, och som vi f”rkunna f”r 
eder, att Gud „r ljus, och att intet m”rker finnes i honom.
Om vi s„ga oss hava gemenskap med honom, och vi vandra i m”rkret, s† ljuga vi 
och g”ra icke sanningen.
Men om vi vandra i ljuset, s†som han „r i ljuset, s† hava vi gemenskap med 
varandra, och Jesu, hans Sons, blod renar oss fr†n all synd.
Om vi s„ga att vi icke hava n†gon synd, s† bedraga vi oss sj„lva, och 
sanningen „r icke i oss.
Om vi bek„nna v†ra synder, s† „r han trofast och r„ttf„rdig, s† att han 
f”rl†ter oss v†ra synder och renar oss fr†n all or„ttf„rdighet.
Om vi s„ga att vi icke hava syndat, s† g”ra vi honom till en ljugare, och hans 
ord „r icke i oss.

/2 Mina k„ra barn, detta skriver jag till eder, f”r att I icke skolen synda; 
Men om n†gon syndar, s† hava vi en f”respr†kare hos Fadern, Jesus Kristus, som 
„r r„ttf„rdig;.
Och han „r f”rsoningen f”r v†ra synder, ja, icke allenast f”r v†ra, utan ock 
f”r hela v„rldens.
D„rav veta vi att vi hava l„rt k„nna honom, d„rav att vi h†lla hans bud.
Den som s„ger sig hava l„rt k„nna honom och icke h†ller hans bud, han „r en 
l”gnare, och i honom „r icke sanningen.
Men den som h†ller hans ord, i honom „r f”rvisso Guds k„rlek fullkomnad; D„rav 
veta vi att vi „ro i honom.
Den som s„ger sig f”rbliva i honom, han „r ock pliktig att sj„lv s† vandra som 
Han vandrade.
Mina „lskade, det „ar icke ett nytt bud jag skriver till eder, utan ett 
gammalt bud, som I haven haft fr†n begynnelsen; Detta gamla bud „r ordet som I 
haven f†tt h”ra.
P†samma g†ng „r det dock ett nytt bud jag skriver till eder; Och detta „r sant 
b†de i fr†ga om honom och i fr†ga om eder; ty m”rkret f”rg†r, och det sanna 
ljuset lyser redan.
Den som s„ger sig vara i ljuset och hatar sin broder, han „r „nnu alltj„mt i 
m”rkret.
Den som „lskar sin broder, han f”rbliver i ljuset, och i honom „r intet som 
l„nder till fall.
Men den som hatar sin broder, han „r i m”rkret och vandrar i m”rkret, och han 
vet icke vart han g†r; ty m”rkret har f”rblindat hans ”gon.
Jag skriver till eder, k„ra barn, ty synderna „ro eder f”rl†tna f”r hans namns 
skull.
Jag skriver till eder, I f„der, ty I haven l„rt k„nna honom som „r fr†n 
begynnelsen; Jag skriver till eder, I ynglingar, ty I haven ”vervunnit den 
onde.
Jag har skrivit till eder, mina barn, ty I haven l„rt k„nna Fadern; Jag har 
skrivit till eder, I f„der, ty I haven l„rt k„nna honom som „r fr†n 
begynnelsen; Jag har skrivit till eder, I ynglingar, ty I „ren starka, och 
Guds ord f”rbliver i eder, och I haven ”vervunnit den onde.
Žlsken icke v„rlden, ej heller vad som „r i v„rlden; Om n†gon „lskar v„rlden, 
s† „r Faderns k„rlek icke i honom.
Ty allt som „r i v„rlden, k”ttets beg„relse och ”gonens beg„relse och h”gf„rd 
”ver detta livets goda, det „r icke av Fadern, utan av v„rlden.
Och v„rlden f”rg†r och dess beg„relse, men den som g”r Guds vilja, han 
f”rbliver evinnerligen.
Mina barn, nu „r den yttersta tiden; I haven ju h”rt att en antikrist skall 
komma, och redan hava m†nga antikrister uppst†tt; d„rav f”rst† vi att den 
yttersta tiden „r inne.
Fr†n oss hava de utg†tt, men de h”rde icke till oss, ty hade de h”rt till oss, 
s† hade de f”rblivit hos oss; Men det skulle bliva uppenbart att icke alla 
h”ra till oss.
I †ter haven mottagit sm”rjelse fr†n den Helige, och I haven alla kunskap.
Jag har skrivit till eder, icke d„rf”r att I icke k„nnen sanningen, utan 
d„rf”r att I k„nnen den och veten att ingen l”gn kommer av sanningen.
Vilken „r L”gnaren, om icke den som f”rnekar att Jesus „r Kristus? Denne „r 
Antikrist, denne som f”rnekar Fadern och Sonen.
Var och en som f”rnekar Sonen, han har icke heller Fadern; den som bek„nner 
Sonen, han har ock Fadern.
I †ter skolen l†ta det som I haven h”rt fr†n begynnelsen f”rbliva i eder; Om 
det som I haven h”rt fr†n begynnelsen f”rbliver i eder, s† skolen ock I sj„lva 
f”rbliva i Sonen och i Fadern.
Och detta „r vad han sj„lv har lovat oss: det eviga livet.
Detta har jag skrivit till eder med tanke p† dem som s”ka f”rvilla eder.
Men vad eder ang†r, s† f”rbliver i eder den sm”rjelse I haven undf†tt fr†n 
honom, och det beh”ves icke att n†gon undervisar eder; ty vad hans sm”rjelse 
l„r eder om allting, det „r sant och „r icke l”gn; F”rbliven allts† i honom, 
s†som den har l„rt eder.
Ja, k„ra barn, f”rbliven nu i honom, s† att vi, n„r han en g†ng uppenbaras, 
kunna frimodigt tr„da fram, och icke med skam n”dgas g† bort ifr†n honom vid 
hans tillkommelse.
Om I veten att han „r r„ttf„rdig, s† kunnen I f”rst† att ocks† var och en som 
g”r vad r„ttf„rdigt „r, han „r f”dd av honom.

/3 Sen vilken k„rlek Fadern har bevisat oss d„rmed att vi f† kallas Guds barn, 
vilket vi ock „ro; D„rf”r k„nner v„rlden oss icke, eftersom den icke har l„rt 
k„nna honom.
Mina „lskade, vi „ro nu Guds barn, och vad vi skola bliva, det „r „nnu icke 
uppenbart; Men det veta vi, att n„r han en g†ng uppenbaras, skola vi bliva 
honom lika; ty d† skola vi f† se honom s†dan han „r.
Och var och en som har detta hopp till honom, han renar sig, likasom Han „r 
ren.
Var och en som g”r synd, han ”vertr„der ock lagen, ty synd „r ”vertr„delse av 
lagen.
Och I veten att Han uppenbarades, f”r att han skulle borttaga synderna; och 
synd finnes icke i honom.
Var och en som f”rbliver i honom, han syndar icke; var och en som syndar, han 
har icke sett honom och icke l„rt k„nna honom.
K„ra barn, l†ten ingen f”rvilla eder; Den som g”r vad r„ttf„rdigt „r, han „r 
r„ttf„rdig, likasom Han „r r„ttf„rdig.
Den som g”r synd, han „r av dj„vulen, ty dj„vulen har syndat fr†n begynnelsen; 
Och just d„rf”r uppenbarades Guds Son, att han skulle g”ra om intet dj„vulens 
g„rningar.
Var och en som „r f”dd av Gud, han g”r icke synd, ty Guds s„d f”rbliver i 
honom; han kan icke synda, eftersom han „r f”dd av Gud.
D„rav „r uppenbart vilka som „ro Guds barn, och vilka som „ro dj„vulens barn, 
d„rav att var och en som icke g”r vad r„ttf„rdigt „r, han „r icke av Gud, ej 
heller den som icke „lskar sin broder.
Ty detta „r det budskap som I haven h”rt fr†n begynnelsen, att vi skola „lska 
varandra.
Och icke likna Kain, som var av den onde och slog ihj„l sin broder; Och varf”r 
slog han ihj„l honom? D„rf”r att hans egna g„rningar voro onda och hans 
broders g„rningar r„ttf„rdiga.
F”rundren eder icke, mina br”der, om v„rlden hatar eder.
Vi veta att vi hava ”verg†tt fr†n d”den till livet, ty vi „lska br”derna; Den 
som icke „lskar, han f”rbliver i d”den.
Var och en som hatar sin broder, han „r en mandr†pare; och I veten att ingen 
mandr†pare har evigt liv f”rblivande i sig.
D„rav att Han gav sitt liv f”r oss hava vi l„rt k„nna k„rleken; s† „ro ock vi 
pliktiga att giva v†ra liv f”r br”derna.
Men om n†gon har denna v„rldens goda och tillsluter sitt hj„rta f”r sin 
broder, n„r han ser honom lida n”d, huru kan d† Guds k„rlek f”rbliva i honom?.
K„ra barn, l†tom oss „lska icke med ord eller med tungan, utan i g„rning och i 
sanning.
D„rav skola vi veta att vi „ro av sanningen; och s† kunna vi inf”r honom 
”vertyga v†rt hj„rta d„rom.
Att om v†rt hj„rta f”rd”mer oss, s† „r Gud st”rre „n v†rt hj„rta och vet allt.
Mina „lskade, om v†rt hj„rta icke f”rd”mer oss, s† hava vi frimodighet inf”r 
Gud.
Och vadhelst vi bedja om, det f† vi av honom, eftersom vi h†lla hans bud och 
g”ra vad som „r v„lbehagligt f”r honom.
Och detta „r hans bud, att vi skola tro p† hans Sons, Jesu Kristi, namn och 
„lska varandra, enligt det bud han har givit oss.
Och den som h†ller hans bud, han f”rbliver i Gud, och Gud f”rbliver i honom; 
Och att han f”rbliver i oss, det veta vi av Anden, som han har givit oss.

/4 Mina „lskade, tron icke var och en ande, utan pr”ven andarna, huruvida de 
„ro av Gud; ty m†nga falska profeter hava g†tt ut i v„rlden.
D„rp† skolen I k„nna igen Guds Ande: var och en ande som bek„nner att Jesus „r 
Kristus, kommen i k”ttet, han „r av Gud;
Men var och en ande som icke s† bek„nner Jesus, han „r icke av Gud; Den anden 
„r Antikrists ande, om vilken I haven h”rt att den skulle komma, och som redan 
nu „r i v„rlden.
I, k„ra barn, I „ren av Gud och haven ”vervunnit dessa; ty han som „r i eder 
„r st”rre „n den som „r i v„rlden.
De „ro av v„rlden; d„rf”r tala de vad som „r av v„rlden, och v„rlden lyssnar 
till dem.
Vi †ter „ro av Gud; Den som k„nner Gud, han lyssnar till oss; den som icke „r 
av Gud, han lyssnar icke till oss; H„rp† k„nna vi igen sanningens Ande och 
villfarelsens ande.
Mina „lskade, l†tom oss „lska varandra; ty k„rleken „r av Gud, och var och en 
som „lskar, han „r f”dd av Gud och k„nner Gud.
Den som icke „lskar, han har icke l„rt k„nna Gud, ty Gud „r k„rleken.
D„rigenom har Guds k„rlek blivit uppenbarad bland oss, att Gud har s„nt sin 
enf”dde Son i v„rlden, f”r att vi skola leva genom honom.
Icke d„ri best†r k„rleken, att vi hava „lskat Gud, utan d„ri, att han har 
„lskat oss och s„nt sin Son till forsoning for v†ra synder.
Mina „lskade, om Gud s† har „lskat oss, d† „ro ock vi pliktiga att „lska 
varandra.
Ingen har n†gonsin sett Gud; Om vi „lska varandra, s† f”rbliver Gud i oss, och 
hans k„rlek „r fullkomnad i oss.
D„rav att han har givit oss av sin Ande veta vi att vi f”rbliva i honom, och 
att han f”rbliver i oss.
Och vi hava sj„lva sett, och vi vittna om att Fadern har s„nt sin Son till att 
vara v„rldens Fr„lsare.
Den som bek„nner att Jesus „r Guds Son, i honom f”rbliver Gud, och han sj„lv 
f”rbliver i Gud.
Och vi hava l„rt k„nna den k„rlek som Gud har i oss, och vi hava kommit till 
tro p† den; Gud „r k„rleken, och den som forbliver i k„rleken, han f”rbliver i 
Gud, och Gud f”rbliver i honom.
D„rigenom „r k„rleken fullkomnad hos oss, att vi hava frimodighet i fr†ga om 
domens dag; ty s†dan Han „r, s†dana „ro ock vi i denna v„rlden.
R„ddh†ga finnes icke i k„rleken, utan fullkomlig k„rlek driver ut r„ddh†gan, 
ty i r„ddh†gan ligger tanke p† straff, och den som r„des „r icke fullkomnad i 
k„rleken.
Vi „lska, d„rf”r att han f”rst har „lskat oss.
Om n†gon s„ger sig „lska Gud och hatar sin broder, s† „r han en l”gnare; Ty 
den som icke „lskar sin broder, som han har sett, han kan icke „lska Gud, som 
han icke har sett.
Och det budet hava vi fr†n honom, att den som „lskar Gud, han skall ock „lska 
sin broder.

/5 Var och en som tror att Jesus „r Kristus, han „r f”dd av Gud; och var och 
en som „lskar honom som f”dde, han „lskar ock den som „r f”dd av honom.
D„rf”r, n„r vi „lska Gud och h†lla hans bud, d† veta vi att vi „lska Guds 
barn.
Ty d„ri best†r k„rleken till Gud, att vi h†lla hans bud; och hans bud „ro icke 
tunga.
Ty allt som „r f”tt av Gud, det ”vervinner v„rlden; och detta „r den seger som 
har ”vervunnit v„rlden: v†r tro.
Vilken annan kan ”vervinna v„rlden, „n den som tror att Jesus „r Guds Son?.
Han „r den som kom genom vatten och blod, Jesus Kristus, icke med vattnet 
allenast, utan med vattnet och blodet; Och Anden „r den som vittnar, eftersom 
Anden „r sanningen.
Ty tre „ro de som vittna.
Anden, vattnet och blodet; och de tre vittna ett och detsamma.
Om vi taga m„nniskors vittnesb”rd f”r gott, s† m† v„l Guds vittnesb”rd vara 
f”rmer; Detta „r ju Guds vittnesb”rd, att han har vittnat om sin Son.
Den som tror p† Guds Son, han har vittnesb”rdet inom sig sj„lv; den som icke 
tror Gud, han har gjort honom till en ljugare, eftersom han icke har trott p† 
Guds vittnesb”rd om sin Son.
Och detta „r vittnesb”rdet: att Gud har givit oss evigt liv; och det livet „r 
i hans Son.
Den som har Sonem, han har livet; den som icke har Guds Son, han har icke 
livet.
Detta har jag skrivit till eder, f”r att I skolen veta att I haven evigt liv, 
I som tron p† Guds Sons namn.
Och detta „r den fasta tillforsikt vi hava till honom, att om vi bedja om 
n†got efter hans vilja, s† h”r han oss.
Och om vi veta att han h”r oss, vadhelst vi bedja om, s† veta vi ock att vi 
redan hava det som vi hava bett honom om i v†r b”n.
Om n†gon ser sin broder beg† en synd som icke „r en synd till d”ds, d† m† han 
bedja, och s† skall han giva honom liv, om n„mligen synden icke „r till d”ds; 
Det finnes synd till d”ds; f”r s†dan s„ger jag icke att man skall bedja.
All or„ttf„rdighet „r synd; dock finnes det synd som icke „r till d”ds.
Vi veta om var och en som „r f”dd av Gud att han icke syndar, ty den som har 
blivit f”dd av Gud, han tager sig till vara, och den onde kommer icke vid 
honom.
Vi veta att vi „ro av Gud, och att hela v„rlden „r i den ondes v†ld.
Och vi veta att Guds Son har kommit och givit oss f”rst†nd, s† att vi kunna 
k„nna den Sanne; och vi „ro i den Sanne, i hans Son, Jesus Kristus; Denne „r 
den sanne Guden och evigt liv.
K„ra barn, tagen eder till vara f”r avgudarna.