Inabaknon Gospel Recording

Inabaknon Gospel of John

New Testament

Inabaknon

Mark 1:1-4 1 I tinikangan-na si mahalap sumat nga si Jesus i Tinu'inan Mannanalwas pati' i Dadi'-na si Diyos: 2 Aniya' nagsurat-na si paragsumat Isaias siray panahon nga agpahalling i Diyos pada'iray si Dadi'-na: Aniya' paragsumat-ko nga padahulu-ko si ka'aw paghawan si pangngagihan-mo. 3 Awiray iya si disyirto ngan agparapasamwak, “Hawani-bi i aragihan-na si Paragdalom; tadungu-bi i lalan ralangnganan-na.” 4 Mangno a'ungod to anan si Juan. Agparabunyag iya ari si disyirto ngan agparawali si mga a'a nga kinahanglan mga iya agbasol huwang si pagbag'o ngan agpabunyag basi' apasaylo i mga sala'-na.

John 3:16 Tungod si subra gugma'-na si Diyos si mga a'a, agpabawa-na i gana' makapariho Dadi'-na basi' bisan say nga agtapod si iya ga'i amatay nga bulag si Diyos kundi' aka'angkon dina si kinabuhi' nga gana' katapusan-na.

English

All

Our Visitors