Ajie Gospel Recording

Ajie Gospel of John

New Testament

John 3:16 Wè na dö méar̂i vè kau aau bwêê jë na Bâô, na bör̂i kâyâi mi o xi-e ka dö rhaaxâ rö, cè ki da mé na dèxâ kâmö rai pâi pa tâ néwèi-e, aè nè yè mâ wii na mör̂u xé-r̂é ka yè da tâwai yèri.

English

All

Our Visitors