Alladian New Testament

Alladian Gospel of John

New Testament 1

New Testament 2

Gospel Recordings

Alladian 1

Alladian 2

New Testament

John

John 3:16 Ɔmuhi Ɔwɔ zeze cüɛ́n ɛnhibù-wú-bɔ̀ kɩ nɛ̀n tán yɔ n'Ɛnẅì zri lɔ, ô ɔwrɔn totɔtɔ̀n léyi kɛ ẅɛn n'ankaẅì-bùtan nɔn ke bɩ́ wúɛ, tɛ́n nɛ̀n cɔ́ ɛwúvà léyi ke sɩ́ trɔa nɔn.

English

All

Our Visitors