Manobo: Ata Gospel Recording

Manobo: Ata Gospel John

New Testament

Manobo: Ata 1

Manobo: Ata 2

Manobo: Ata 3

Atao

Manobo

Help from Above

Genesis 1

The Lord's Prayer Soini ka kagi now ko og-ampu kow. ‘Amoy noy dio to langit, Ka ig-ampu noy koykow ian to ogtahuron ka ngaran nu. Ogkoiniatan noy to magaan ogkatuman ka Pogsugu nu kai to soin no kalibutan. Ogkatuman ka koykow no pogboot kai to soin no tano no unawa to songo natuman dio to Langit. Bogayi koy to koonon noy kuntoon to soini no allow. Pasaylua koy to mgo salo noy, unawa to ogpasayluon noy ka mgo salo to mgo duma noy kanami. Igpamariu koy nikoykow to maroot no pogdoromdom oyow kono koy ogpokohimu to maroot. Woy igpamariu koy nikoykow ki Satanas no igbuyag to mgo busow.’” The Lord's Prayer 2

John 3:16 Sikan su imbogoy to Magboboot ka bugtung no Anak din to ogkamatoy oyow kandin on ka oglipuas to salo to mgo otow su dakol lagboy so goinawa rin to tibo no mgo otow kai to soin no kalibutan. Agad hontow, no ogtuu kandin, kono ogkamatoy ka sikan no otow, ogkootawan do no waro katamanan dio to Magboboot.

English

All

Our Visitors