Bambara New Testament

Bambara Bible - New Testament

I be i ni ala ce temen sira nnaani don wa?

Help From Above

Kibaru duman min bɛ ala denkɛ Yesu Krisita ko fɔ, o daminɛ filɛ nin ye.

Gospel Recordings

New Testament 1

New Testament 2

Jesus Story 1

Jesus Story 2

Jesus Story 3

Bambara 1

Bambara 2

Bambara 3

Gana

John

English

All

Our Visitors