Bali New Testament

Bali New Testament

New Testament 2

New Testament 3

Bible

Gospel Recordings

Gospel of Matthew

Jesus Calms the Storm

Jesus Story

Bali

Help from Heaven 1

Help from Heaven 2

Malay: Bali

Bali 1

Bali 2

John 1:1-10

Luke 3:4-8

The Lord's Prayer

John

John 3:16 Santukan kadi asapunika ageng sih pasuecan Ida Sang Hyang Widi Wasa marep ring jagate, jantos Ida maicayang Putran Idane sane tunggal, mangda asing-asing anak sane pracaya ring Ida, sampunang katiben pati, nanging molih urip langgeng.

English

All

Our Visitors