Ghomala New Testament

Ghomala Gospel of John

New Testament 1

New Testament 2

Gospel Recordings

Gamafue

Jesus Story 1

Jesus Story 2

John

John 3:16 Nə pa' Si bɑ é kuŋ dzʉ té' o, tə hɑ Mu e, ŋkwi Mu e, po'o gɑ bǎ ya mo lə́ yə e piŋ é a e kɑ pfʉ́, e ghə vɔk mama.

English

All

Our Visitors