Bicolano New Testament

Bicol New Testament

New Testament 2

New Testament 3

New Testament 4

Bikol: Central

Gospel Recordings

Jesus Story

Bicolano

Bicol 1

Bicol 2

Genesis 1

God's Simple Plan

Help from Above 1

Help from Above 2

John 3:16 Huli ta an Dios namoot na gayo sa kinaban, na itinao nia an saiyang Aking bogtong, tagnaning an siisay man na minatubod sa saiya dai mapahamak, kundi magkaigua nin buhay na dai nin katapusan.

The Lord's Prayer 1

The Lord's Prayer 2

The Lord's Prayer 3

John

English

All

Our Visitors