Bahnar Gospel Recording

Jesus Story

Bahnar 1

Bahnar 2

Audio New Testament

Genesis 1

The Lord's Prayer Ơ Bǎ nhôn mǎ oei tơ plěnh Thui e ư ang mǎt ih Thui dêh ih pơgơr lơlan.

English

All

Our Visitors