Baluchi: Western Gospel Recording

Jesus Story

Baluchi: Western

Matthew 1:1 1 Man an roshani Yuhanna tobalainokh rasitha, man Yihudiyah barra tank tawar khanana. 2 "Tanva khanedh ki asmani raj nazik en." 3 Mard haweshen ki eshiya kalam azh Yisai nabia dasta datho shutha gushi: Man Barra gwanjanokhe tanke, Hudhawand rah jorene. Anhi daga sidha khane. 4 Wa hawan Yuhanna azh hustur phosta wathi jaran jan khat wa wathi sarenar; phost-saren-band; madhagh de ladhi benagh anhi whard bitha.

English

All

Our Visitors