Hmong: Njua, Blue New Testament

Hmong Bible

New Testament

New Testament

Bible

John 1

John 2

Hmong 2

1 John

God's Simple Plan

The Lord's Prayer 1

The Lord's Prayer 2

John 3:16 Yog Vaajtswv hlub hlub tuabneeg nplajteb Vaajtswv txha le khaiv nwg tuab leeg tub lug tsua huv nplajteb. Sub txhua tug kws ntseeg hab tso sab tsua nwg leej tub txha tsw tuag, kuas yuav tau txujsa ntev moog ib txhws tsw kawg.

John 3:16 Rau qhov Vajtswv hlub tibneeg ntiajteb kawg li, nws thiaj li txib nws tib Leeg Tub los rau hauv ntiajteb. Tus uas ntseeg nws Leej Tub, tus ntawd yuav tsis tuag, tiamsis yuav tau txojsia ntev mus ibtxhis.

Genesis 1

Text

Mark 1:1-4

青苗话 Hmong: Njua

Miao: Ba

Miao: Xiao

赫蒙润 Miao: Ching

Miao: Ya Que

苗话川黔滇:贵阳西南土 Miao: Shai Lou Zhenningxian

Miao: Laohu

苗:古董 Miao: Gudong

苗话:麻山次:西部土語 Miao: Kanma

Miao: Gaoshan Gian he xian jin bau xiang

角苗 Miao: Jiao Jjiao

English

All

Our Visitors