Hmong: Njua, Blue New Testament

Hmong Bible

Hmong: Njua New Testament 2

John 1

John 2

Gospel Recordings

Hmong: Daw Jesus Story

Hmong: Njua 1

Hmong: Njua 2

Hmong 1

Hmong 2

1 John

God's Simple Plan

The Lord's Prayer 1

The Lord's Prayer 2

John 3:16 Yog Vaajtswv hlub hlub tuabneeg nplajteb Vaajtswv txha le khaiv nwg tuab leeg tub lug tsua huv nplajteb. Sub txhua tug kws ntseeg hab tso sab tsua nwg leej tub txha tsw tuag, kuas yuav tau txujsa ntev moog ib txhws tsw kawg.

John 3:16 Rau qhov Vajtswv hlub tibneeg ntiajteb kawg li, nws thiaj li txib nws tib Leeg Tub los rau hauv ntiajteb. Tus uas ntseeg nws Leej Tub, tus ntawd yuav tsis tuag, tiamsis yuav tau txojsia ntev mus ibtxhis.

Bible

Genesis 1

New Testament

Text

Mark 1:1-4

English

All

Our Visitors