Bian Gospel Recording

Bikol Gospel of John

Bikol: Central New Testament

Bian 1

Bian 2

John 3:16 Huli ta namoot na gayo an Dios sa kinaban kaya itinao niya an saiyang bugtong na Aki, tanganing an siisay man na magtubod saiya dai magadan kundi magkamit nin buhay na daing kataposan.

English

All

Our Visitors