Mokpwe, Bakweri Gospel Recording

Bakweri Gospel of Luke

Mokpwe 1

Mokpwe 2

To nɛ rzai rzai ja hwato hwa ma emeya o li rzaŋga monɔŋgeli mo hweya hwe ma gbɛɛnɛ o tiiteni yarzu, na oma i maŋgbaahwe na hwaŋga ema hwa ma ukeya mboŋgi o hwewoteli naa ɛwɔ hwa ma okolɛ eya ya lohwa.

English

All

Our Visitors