Boro New Testament

Bodo Gospel of John Unicode

Gospel Recordings

Jesus Story 1

Jesus Story 2

Jesus Story Audiodrama

Chote

Kachari

Meche 1

Meche 2

Meche 3

South Bank Assam 1

South Bank Assam 2

Lower Assam 1

Lower Assam 2

Bodo

Boro

John 2

John 3

John 4

Subung Maharini Basaigiri

John 3:16 Manôna Ishôra shoṅsharkhôu eshegrap' onbai, biô gaoni shashe lo sharijanai Bisha hôuakhôu ôrôinô hôbai, bikhôu phôthaigra shaphrômbô hophaiôi badi, bobekhani jôbnô gôiôi gôthankhôu mônnai badi.

English

All

Our Visitors