Carib New Testament

Carib New Testament

New Testament 2

New Testament 3

New Testament 4

Eastern Jesus Story 1

Eastern Jesus Story 2

Western Jesus Story 1

Western Jesus Story 2

Kalina 2

Jesus Kristus, mo'ko tamusi ymuru me man inoro, ekapory wota'mory.

John 3:16 Poto me ero nono pynary ke ty'wa, Tamusi 'wa mo'ko o'win'konombo tymuru tyje man. Iwara pa'poro mo'karon amyikanamon utapy'pa kynaita'ton. Moro i'matypyn roten amano apyita'ton te.

Matthew 1:1 Liburu karajungtiu Iesuse Kristu leraju dabid, leraju abraam.

The Lord's Prayer 1

The Lord's Prayer 2

John

English

All

Our Visitors