Cacua New Testament

Cacua New Testament

New Testament 2

New Testament 3

Gospel Recordings

Cacua 1

Cacua 2

Cacua 3

John 3:16 Dios nihat cã́acwãdih bʉ́dí ã oina caá. Pánih bʉ́dí oina, queétdih ã peéh chãjat déedih tʉ́i ʉbat tʉ́ʉt niijná, weém ã wʉ̃ʉ́h biíc jʉmnidih ã wah deyanap jĩ. Páant ã wahachah, det weemdíh jepahnit iiguípna bejnit déeji Diosjeéh páantjeh ĩ tʉ́i jʉmbipna caá.

John

English

All

Our Visitors