Chipewyan Gospel Recording

Chipewyan Matthew

Jesus Story

Chipewyan 2

John 3:16 ᓂᐅᐟᘚ ᐁᔨ ᐅᑫᓯ ᓂ ᐅᖢᓂᐁᕦ ᓂ ᐁᔨᕦ ᕞᔭᓯ ᓅᖢᓂᐟᕠ ᓂ ᐃᐢᕍᑑᓂ ᑰᕄ ᔦᑌᖉ ᓂᑌ ᐁᑎᐢᕠ ᐅᐟᘚ ᐗᕄ ᐃᕃ ᣮ, ᐃᒢᕍᓯ ᖠᓇ ᣮ ᐅᑲ The Lord's Prayer 1

The Lord's Prayer 2

The Lord's Prayer 3

The Lord's Prayer 4

The Lord's Prayer 5

English

All

Our Visitors