Chinanteco: Tepetotutla New Testament

Chinanteco: Tepetotutla New Testament

New Testament 2

New Testament 3

New Testament 4

Gospel Recordings

Jesus Story

Tlatepusco

Chinanteco: Tepetotutla

John 3:16 ”Sá¹nɨ²́ jɨe³, la³ lá² bíh¹ ca³ma³hnio³ Dió³² tsá² zian² ñí¹ hué²¹ lá², ca³la³ hi³ ca³cuen³ máh³ tsú² Jon² Tsá² jan² tán¹, hi³ jáun² lɨ³ua³ jan² tsá² cha³² cáun² tsɨ³́ ñí¹con² hí³ dí² tiá² lɨ¹́ ³ yáh³ hi³ tsa³háɨn³, tɨ³la³ lɨ¹́ ³ lɨ³ zian² tsú² cun³ jmɨ¹́ hi³nio² bíh¹.

John

English

All

Our Visitors