Chinanteco: Usila New Testament

Chinanteco: Usila New Testament

New Testament 2

New Testament 3

Gospel Recordings

Jesus Story

Chinanteco: Usila

John 3:16 ’Quie¹ eu⁴³ ra⁵hnio³⁴ Jon⁴dai¹ a³m⁵cu³, i⁴jon³ a⁴sain⁴i³ A³jon⁴³, a³jan³ hain⁴, canh⁴a² sa⁴si⁵hain⁴ la⁴jang³⁴ a³hain⁴ i²con²³i³, quie¹ canh⁴a² hyieh⁴i³ con³ m⁵cu³ sa⁴ton³ jm² ua²tya⁴³.

John

English

All

Our Visitors