Cuicateco: Tepeuxila Gospel Recording

Cuicateco New Testament

New Testament

Jesus Story

Cuicateco: Tepeuxila

Papalo

Cuicateco 1

Cuicateco 2

God's Simple Plan

The Lord's Prayer

Papalo John 2:1-4

John 3:16 Caati chuū dínéⁿ'e Dendyuūs 'iiⁿ'yāⁿ yeⁿ'e íⁿ'yeēⁿdī chí dichó'o yā 'aama n'dyáⁿ'ā Daiya yā, caati nducyáácá 'iiⁿ'yāⁿ chí cu'téénu yā 'iiⁿ'yāⁿ nguɛɛ́ ́ cuuvi ndái yā. Níícú cunduuchí yā cueⁿ'e daāⁿmaⁿ.

English

All

Our Visitors