Cuyonon Gospel Recording

Cuyonon 1

Cuyonon 2

Cuyonon 3

Cuyonon 4

God's Simple Plan

John 3:16 Tenged nga beken lamang y maite ang paggegma y ang Dios sa tanang tao sa kalibotan animan ingtao na anang bogtong nga Bata agod ang maski sino nga magtoo kanana indi ren isilotan y ang kamatayen nga ara' kataposan, kong indi' tatawan tana y ang kaboi nga ara' kataposan.

Mark 1:1-4

The Lord's Prayer 1

The Lord's Prayer 2

English

All

Our Visitors