Agta: Casiguran Gospel Recording

Agta: Casiguran Gospel of John

New Testament

Agta: Casiguran 1

Agta: Casiguran 2

Genesis 1

Mark 1:1-4

The Lord's Prayer

The Lord's Prayer 9 Nadid, kona se i panalangin moya: ‘Améng a Diyos ta langet, Purién maka dén na tolay i ngahen mua. 10 Siko maka dén i maghari ta mundua. Sundin maka dén na tolay ta mundua i kaluuben mo a kona ta langet. 11 Atdinan mo kame ta kanén me nadid a aldew; 12 Sakay patawadén mo kame ta kasalanan me; éy sikame éy patawadén me be du te kasalanan dikame. 13 Sakay diyan mo kame iharap ta mahigpit a mamuhuba dikame, éng?wan iadeyo mo kame ta medukés.’

John 3:16 Mahal na Diyos a tahod i tolay ta mundua. Kanya pinaange na se tu anak na a isesa, monda maski ti ésiya i maniwalaa diya, éy éwan mate, éng éwan mabuhay a éwan tu katapusan.

English

All

Our Visitors