Embera: Darien New Testament

Embera Bible - New Testament

New Testament 2

New Testament 3

New Testament 4

Gospel Recordings

Jesus Story 1

Jesus Story 2

Embera: Darien 1

Embera: Darien 2

Embera: Darien 3

Choco

John 3:16 Wãrãda Ãcõrẽba ẽberãrã bio quĩrĩã b̶ʌ bẽrã idji Warra ab̶a b̶ʌda naʌ̃ ẽjũãnaa diabuesia jũma idji ĩjãbʌdara aduarãnamãrẽã, ãtebʌrʌ idji ume ewariza zocai b̶ead̶amãrẽã.

Catio John 1

Catio John 2

John

English

All

Our Visitors