Ejagham New Testament

Ejagham Gospel of John

New Testament

Gospel Recordings

Jesus Story

Qua

Etung

Keaka

John

John 3:16 Obhasi a fôn okot na ane kpe-eji nji ta a tûm Mmon owe yót-ayorâ ka ngun se kpe énê nnyo á yuŋ ḿbə́ŋé a kî na yê a kâ kpô a tán, kən a fon ekpin ótúm-ótúm.

English

All

Our Visitors