Fulfulde: Niger: West Gospel Recording

Fulfulde: Niger: West Gospel of John

New Testament

English

All

Our Visitors

John 3:16 Sabo Laamɗo ina yiɗi yimɓe adunaaru faa hokkitiri Ɓiyum bajjo, faa goonɗinɗo oon fuu taa halka ammaa heɓa nguurndam nduumiiɗam.