Fulfulde: Macina Gospel Recording

Fulfulde: Macina Gospel of John

New Testament 1

New Testament 2 IFrance

Jesus Story

John 3:16 Sabi Laamɗo ɓamii ana yiɗa aduna oo faa hokkitiri Ɓiyum bajjo, yalla goonɗinɗo Bajjo oo fuu ana waasa naatude yiite, heɓa nguurndam nduumiiɗam.

English

All

Our Visitors