Fon Gospel Recording

Fon Gospel of John

New Testament

Jesus Story 1

Jesus Story 2

Jesus Story 3

Fon 1

Fon 2

John 3:16 Đó Mawu yí wǎn nú gbɛtɔ́ sɔ mɔ̌, bó sɔ́ Vǐɖokpónɔ tɔn jó, bónú mɛ e ná ɖi nǔ n'i lɛ́ɛ ɖěbǔ ma dɔn ó; lo ɔ́, yě bǐ ní mɔ gbɛ mavɔ mavɔ.

English

All

Our Visitors