Gaddang Gospel Recording

Gadang Gospel of John

New Testament

Gaddang 1

Gaddang 2

Gaddang 3

Genesis 1:1-4 1 So gafuna, pinaratu i Afu Dios ino langit anna lubag. 2 Iyo lubag, awan a sannangannana e awaningke nagyan sinoy, lammuk e na'abbungan si battung a danum. Ana pelang ino Espiritu i Dios a malallebad so utun na danum. 3 Wasinoy, neyamug i Dios si, "Wara nad baggaw," kunna. E kaka'meng kelang agyanin ino baggaw. 4 E ma'anggam i Dios so initana, se nalawad. Kasena nepakkatway ino baggaw annino tumuk.

Genesis 1

The Lord's Prayer

John 3:16 Gafu se nappelalotino agganggammi Dios sino tolayira sito lubag, dinundunneno tatatata ke a Abbingnga a matay, takesi ammina mangurug sikwana, ammera makastigu, nu ammera lud maa'dan si biyaya mannayun.

English

All

Our Visitors