Kuku-Yalanji Gospel Recording

Kuku-Yalanji Gospel of John

New Testament

John 3:16 God bamanka wubulkuku wawu jirray bajaku. Yinyaynka nyulu nyunguku nyubunku kangkal bubungu yungan. Kaki bama janaku mambarriji nyungundu, jananga wawu kari wulari. Jana wuljaljiku juranku bundari.

English

All

Our Visitors