Ibanag Gospel Recording

Jesus Story

Ibanag 1

Ibanag 2

Help from Above 1

Help from Above 2

John 3:16 Kuruga iddukan na Dios ngamin i totolay, yatun i gafuna tu zinog na ta davvunaw i tattadday nga Ana na, tapenu ngamin i mangurug sa ay ari matay, nu ari matolay tu adde ta ngangangay.

Mark 1:1-4

Matthew 1:1-14

English

All

Our Visitors