Ifugao: Mayoyao New Testament

Mayoyao Gospel of John

New Testament 1

New Testament 2

Gospel Recordings

Ifugao: Mayoyao

The Lord's Prayer

John 3:16 Ti otong hini pamhod Apo Jos hay hana tatakhu ay tay lota. Hijaot una impa-ali hini oh-ohha an Empfalay na ta an amin hana mamati ay hija ja achi cha ma-utaw ta un chaot mi'takhu hi ma-id chi pogpogna.

Maphod

John

English

All

Our Visitors