Ika Gospel Recording

Ika Gospel of John

New Testament

John 3:16 Makẹni Osolobuẹ nwẹ ihiẹn-ọsụsụọ jẹnni ndị rị ụwa ọda-ọda, 'ya haịn o gi ye akpụ Nwa ohu o nwẹ, kẹn'ọ wụrụ nị onyẹ ọwụlẹ hụn kwerini n'ẹ alakọ iwi, kama o nwọn ndụn itẹbitẹ.

English

All

Our Visitors