Ikwere Gospel Recording

Ikwere Gospel of John

New Testament

John 3:16 Kwnornu nụ Chiokike whnụrnu ọwa n'anya kpa, o gweru Nnwọ ọ mụrnu ya nụ nsnụnu a kpọi nyega, ma nye ọbula ke kweru nụ ya jọ́onwu ẹnwu, kọvu o jeenwe bụdnu kwó okwo.

English

All

Our Visitors