Izi Gospel Recording

Izii Gospel of John

New Testament

Jesus Story 1

Jesus Story 2

Ezaa

Ezaa: Kwomgbo

Ikwo 1

Ikwo 2

Izi

Izi-Ezaa-Ikwo-Mgbo: Ikwo

Izi-Ezaa-Ikwo-Mgbo: Izi

Izi-Ezaa-Ikwo-Mgbo: Ezza

John 3:16 Lẹ Chileke yekwarụ ndiphe obu; yetabe iya k'ọphu ọ nụru Nwa lanụ, o nweru kpoloko: g'ọoburu onye kwetarụ nkiya; onye ono taa ladụ l'iswi; o nwechiaru ndzụ ojejoje.