Japanese New Testament

Japanese Bible Unicode 日本語

New Testament 1

New Testament 2

Bible 1955

Gospel Recordings

Jesus Calms the Storm

Jesus Story

Jesus Story Children

Japanese 1

Japanese 2

Japanese 3

Heaven

Tract 1

Tract 2

Tract 3

Help From Above

Bible romanized 1

Bible romanized 2

Designer

Four Laws 1

Four Laws 2

Genesis 1

He Lived Among Us

How to Live

John 3:16 Kami wa, jitsu ni, sono hitorikko o o-atae ni natta hodo ni, yo o ai sareta. Sore wa miko o shinjiru mono ga, hitori toshite horobiru koto naku, eien no inochi o motsu tame de aru.

John

Preaching of the Cross

Text 1

Text 2

Tract

The Gospel According to Karate

The Lord's Prayer 1

The Lord's Prayer 2

The Lord's Prayer 3

The Lord's Prayer 4

The Lord's Prayer 5

The Lord's Prayer 6

Tract

Way to God

Luchu Luke 3:1-5

Loochoo The Lord's Prayer

Yeddo The Lord's Prayer 1

Yeddo The Lord's Prayer 2

Yeddo Text

John

English

All

Our Visitors