Kabardian Gospel Recording

Kabardian Gospel of John

Jesus Story

Пэублэ Псалъэ

ЩIэдзапIэ

Сабий Библие 1

Сабий Библие 2

Сабийхэм ящÌэн хуейр

Тото

Тхьэнщэу Дунейм

John 1:1

John 1:1-9

Luke 2

Luke 2:1-4 1 Амахуэхэм Рим къэралышхуэ псом ис цІыху псори ябжыну икIи я цIэхэр ятхыну Август кесарым унафэ къыдигьэкIащ. 2 Мыбы щыгъуэщ япэ дыдэу цIыхухэр щабжар. Ар къьщыщыхъуар Сирие хэкум и Іэтащхьэу Квириние зи цIэм и зэманыращ. 3 Арати, и цIэр яригьэтхын щхьэкIэ, щхьэж и адэ,анэр зыщыщ къалэм кIуэжащ. 4 Апхуэдэу щыхъум, Исуф Даут пащтыхьым къытехъукIа цIыхухэм зэращыщым щхьэкIэ, Галилей хэкум щыщ Назарет къалэм икIри, Иудей хэкум щыщ Даут и къалэ Вифлеем кIуащ.

Kabardian

The Lord's Prayer 1

The Lord's Prayer 2

English

All

Our Visitors