Kaingang Gospel Recording

Kaingang Gospel of John

New Testament

Kaingang 1

Kaingang 2

John 3:16 Topẽ vỹ ga kri mũ ag to há nĩ, hã kỹ tóg ã kósin pir fẽg, vẽnh kar tỹ ti ki ge jé, ag tỹ tũ' he tũ nĩ jé, ag tỹ ẽg rĩr krỹg ja tũ ẽn ven jẽ.

Mark 1:1-4

The Lord's Prayer 1

The Lord's Prayer 2

English

All

Our Visitors