Kalagan Gospel Recording

Kalagan Gospel of John

Kalagan New Testament

East Jesus Story

West Jesus Story

Kalagan 1

Kalagan 2

Genesis 1

Genesis 1:1-4 1 Sang pukas biyaoy ng Allaho Taala yang lopa aw yang langit. 2 Sangaong ona waa pay paras ng donya aw waa pay lasak. Laot pa yang donya aw maduguum. Ansinyan yaparinung-rinung yang Niyawa ng Allaho Taala sang babawan ng laot. 3 Ansinyan yaglaong yang Allaho Taala, "Amaon yang kaamdagan." Mandiadi yamaon da. 4 Sang pagkakita ng Allaho Taala sang kaamdagan yamasowat yaan kay madyaw yang paras. Ansinyan biyain naan yang kaamdagan aw yang kaduguuman.

The Lord's Prayer

Tagakaulu Genesis 1

Tagakaulu The Lord's Prayer Yan agaw awkadakula ya pig-imo da na utaw sa tagu-tagu an ka-adean. Aw ya pianlong mayu siling adti kangngitngitan kun palingen ta, an dengegen adti kalamdagan, aw ya pianlong mayu na matagu, an ubaten adti kadég. Aw miglong pa si Diisas adti umagakan Nan, "Yan agaw, kadég mayu na manga eped Ku, dili kamu magkallek sa mga utaw na malim olo magpatay sa lawwas mayu aw katigkas yan, wala da ya eped imoun nilan adti kamayu.

John 3:16 Sabap sang dakowa na looy ng Tohan sang manosiya yatag nan yang tamisa na Anak nan kay antak sino-sino yang amangintoo kanan di amanarka, awgaid akaonan yan ng kinabowi na way kataposan.

English

All

Our Visitors