Bafia New Testament

Bafia Gospel of John

New Testament 1

New Testament 2

Gospel Recordings

Bafia

John

John 2:1-4

John 3:16 Lɛ Bɛ̀ll à keesìghà ziinɛ à pyàŋdàg fɔlɔɔ nnɛ à faghà m̀bobog wìì a Man lɛ ŋwaànɛ à gherɛɛ nyi kɛ̀ɛ wu, a ɓa lɔŋ ri cɛɓ ki fiɗyàɓ fikɔ̀ɔ̀.

English

All

Our Visitors