Krumen: Plapo Gospel Recording

Krumen: Plapo Gospel of John

New Testament 1

New Testament 2

Jesus Story

John

John 3:16 Ԑ mɔ ꞊han-tɩ, Nyɩsʋa nʋɛ -tonyibli a pɛpɛ nɩ dɩakɩ. Ԑ nɔ- kɔ -tɩ, 'ɛ -ha 'a 'Yu nɩ -do, -ɛ di꞊e nu, 'a -nɛ nyiblo, 'bʋ kuo ꞊nɛ ꞊wlʋ yɩ, ɛ 'nɩ ꞊ha 'wan, kɛɛ, Nyɩsʋa a 'mʋ, ɛ 'mʋ꞊ʋ 'klɔ yrayrʋ -mʋ', -ɛ 'yɛ nɩ -wɛ 'lɩ -nyi.

English

All

Our Visitors