Dobel Gospel Recording

Mark

Mark 2

Mark 3

Dobel 1

Dobel 2

Mark 1:1-4 1 Yabar re ssoba ya'a Yesus Kristus, Tuwan nai fufun I Yanai, nai wa. 2 Ma'a rre Yesaya, ne fi si mayira re awuli Tuwan nai fufun ani sersifar, atiya re Tuwan nai fufun awuli ya'a Yanai, nangai, "Mrengin da, atu sa'u unou ana serttebini fedi'a fara afai sala fai'a." 3 "Tamatu yeni nartara lola wunai, nangai: Minaryyadum'ami ya'a Dukwaida ama, tangalai fi si mayira re ami ssa'aiye dama, sa okwalai tumai'ami fai mirengin ler si fafi." 4 Afotu, re Yesaya attiya re, nartutu ya'a Yohanes, ne nam tamatu darttir, dongalu'uni ya'a wunai.

English

All

Our Visitors