Kouya Gospel Recording

Kouya Gospel of John

New Testament 1

New Testament 2

Kouya

John

John 3:16 We 'dɛɛ 'gbʋ, 'sa -Lagɔ -kalɩa dʋdʋgʋ -nyɩmaa zɛ, 'ɩn ɔ yia ɔ 'Yu yabhlogbɔɔ wla, 'ɩn -wa -ka ɔ dlɩ -gʋ zʋ, wa 'na 'ka labhʋ. 'Yliyɔgagɩe -we 'nɩa bhloluda -ka, 'mʋ wa yia 'yɩa.

English

All

Our Visitors