Lao New Testament

Lao Bible

New Testament 2

New Testament 3

New Testament 4

Gospel Recordings

Jesus Calms the Storm

John 1

John 2

Jesus Story

Jesus Story Children

Lao

Luang Prabang

Song Dam

Tract

Four Laws

John 3:16 ເພາະ​ວ່າ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ຊົງ​ຮັກ​ໂລກ​ຈົນ​ໄດ້​ປະ​ທານ​ພຣະ​ບຸດ​ອົງ​ດຽວ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ ເພື່ອ​ທຸກ​ຄົນ​ທີ່​ວາງ​ໃຈ​ເຊື່ອ​ໃນ​ພຣະ​ບຸດ​ນັ້ນ​ຈະ​ບໍ່​ຈິບ​ຫາຍ​ ແຕ່​ມີ​ຊີ​ວິດ​ອັນ​ຕລອດ​ໄປ​ເປັນ​ນິດ

English

All

Our Visitors