Lak Gospel Recording

Luke 2

Jesus Story

Luke 2:1-4 1 Га ппурттуву къайсар Августлул амру бувну бур щала паччахIлугърай ялапар хъанахъисса инсантурал сияхI дан. 2 Му хьхьичIра"хьхьичIсса сияхI дуллалисса чIумал, Шамуллал сардарну Квириний ивкIун ур. 3 СияхIрай цала цIа чичин даншиврул, гьарца инсан цала"цала шагьрулийн гьан багьлай бивкIун бур. 4 Лавгун Галилайнавусса Назарет шагьрулия Ягьудинавун, Батла хIим тIисса Давудлул шагьрулийн Юсупгу, цанчирча га Давуддул авладраясса ивкIун ур.

Lak

The Lord's Prayer

English

All

Our Visitors