Ladakhi Gospel Recording

Ladakhi Gospel of John

New Testament

Ladakhi Bible

Audio Bible

Songs

Bible

Bible Romanized

Jesus Story

Jesus Story Audiodrama

Ladakhi 1

Ladakhi 2

Ladakhi 3

Mark 1 1-4

John 3:16 དཀོན༌མཆོག༌གི༌ འཇིག༌རྟེན༌པའེ༌ མི༌གུན༌ལ༌ འི༌ཟམ༌ བྱམས༌པ༌ བཛདས༌། ཁོང༌ངི༌ ཁོང༌རང༌ངི༌ སྲས༌ གཅིག༌གཅིག༌པོའང༌ ཁོང༌གུན༌ནི༌ ཕིའ༌ སལ༌ལ༌ བཛདས༌། སུ༌ཞིག༌གི༌ ཁོང༌ངི༌ སྲས༌སི༌ཀ༌ དད༌པ༌ ཁྱོང༌ན༌ ཏེ༌གུན༌ལ༌ ཤི༌ཅེས༌ མེད༌པ༌ མཐའ༌མེད༌པའེ༌ མི༌ཚེ༌ ཐོབ༌ཡིན༌།

English

All

Our Visitors