Lamboya Gospel Recording

Lamboya 1

Lamboya 2

Stories

Parables

News

Matthew 19:13-15 Hadaka, dadi ata ka-maranga-na lakawa ta barana i Yesus. Da-kamadi-ge, kana-sembaya-di i Yesus, kana-bijala-di lima ta panu marada-da, kana-pamaringi-yi. Bolo ana pakodo palole-na i Yesus da-heridi. Linadi ana pakodo palole-na i Yesus, "Pahaidi rada lakawa kadamai ta baragu, ila mi-heri-kadi. Oro ata ka-tauda-pona rade lakawa ka-madamu-ge, ba i Ala ka-pareha-yi." Na-bijala-di lima i Yesus ta panu marada-da rada lakawa mono na-pamaringi-yi rada lakawa-ge kako-nage i Yesus.

English

All

Our Visitors