Marathi New Testament

Marathi Bible Unicode

Marathi Bible

Talking Bible

Bible

New Testament 1

New Testament 2

New Testament 3

Jesus Story 1

Jesus Story 2

Jesus Story Children 1

Jesus Story Children 2

Jesus Story Audiodrama

Marathi 1

Marathi 4

Marathi 5

Marathi 6

Alkari 1

Alkari 5

Alkari 6

East

Kudubi

Mangada 1

Mangada 3

Mangada 4

Mangela 2

Naikan

John 1

John 2

Genesis 1

Help from Above

John 1:1

John 1:1-7

Text

Tract

The Lord's Prayer 1

The Lord's Prayer 2

John 3:16 होय, देवाने जगावर एवढी प्रीति केली की त्याने आपला एकुलता एक पुत्र दिला. देवाने आपला पुत्र यासाठी दिला की, जो कोणी त्याच्यावर विश्वास ठेवतो त्याचा नाश होऊ नये तर त्याला अनतंकाळचे जीवन मिळावे.

English

All

Our Visitors